Her kommer bilder av OSS 

-  - - etterhvert

Så lenge ikkje någen våge - blei me nødde te å komma tebage - 

på ein litt aen måde .  .  .

email: stavangeravisaa@gmail.com

Om oss

Å starte avis høres jo ganske omfattende ut. Til dette kreves normalt både kapital og posisjon.  Siden vi ikke har noen av delene - vil det bli en litt forsiktig start - med litt forsiktige dimensjoner. En avis i måneden.

Vi samler og arkiverer - og kommenterer - artikler og meldinger som vi finner i media for å dokumentere maktovergrep fra det offentlige og andre maktorganer i samfunnet. I denne sammenheng kan vi komme til å trø noen på tærne i forbindelse med eierforhold til artikler og bilder. 

Eventuelt.  Sier du fra - tar vi det av med engang - men vi håper og tror at det er forståelse for at dette ikke på noen måte er forsøk på å profitere på andres arbeid - men - ene og alene en neve i bordet for et bedre samfunn. Og - ikke minst - et hurra til deg/dere som våger å skrive kritiske artikler om maktå.

Vi har ikke til hensikt å vifte hverken med røde, blå eller grønne flagg. Vårt mål er å finne en rolle der vi føler media svikter. Påpeke urettferdighet og følge opp de sammenhengene hvor makten begår overgrep og hvor overgriperne ikke synes å få noen konsekvens av de ofte brutale handlingene. 

Kunne si sannheten fordi vi ikke er bundet av lojalitet/økonomiske konsekvenser til systemet og dens menn og kvinner. Si fra om offentlige overgrep og  unødvendig maktbruk generelt.

Vi vet jo selvfølgelig  at mesteparten av de funksjonene vi bygger «velferdsstaten» vår på - i utgangspunkter er fornuftige og skal ha en tryggende rolle i livene våre.

Tragedien er at vi etterhvert erfarer at dette ikke alltid er tilfelle. Offentlige myndigheter ved sine tjenestemenn utfører ulovlige handlinger på rekke og rad - og de politiske partiene ved sine «folkevalgte» lukker øyne og ører - og nekter å se det.

Det lages interne regler og paranteser med klar hensikt å uthule vedtatte lover og bestemmelser - og beskytte maktå mot innblanding fra folk flest. 

Vi understreker igjen - at vår intensjon med denne avisen ikke er politisk farget. Med i prosjektet er folk med forskjellig bakgrunn. Vi vil bare ha slutt på uredeligheten. Vi vil bare ha slutt på at myndig-hetene og myndighetskameratene gis anledning til å plage - og ødelegge livene til tusenvis av mennesker i dette landet - uten at noen blir straffet for det.

Ingenting av det vi kommer med bygges på konspirasjonsteorier eller andre fantasier. Våre reaksjoner og kommentarer bygger på rene fakta. Det som har hendt og er dokumentert. 

Du vil bli servert en haug med gamle nyheter. Dokumenter over hendelser vi ikke vil ha.

Vi prøver etterhvert å dekke et så bredt felt som mulig. Se inn i alle mørke kroker. 

Det vi ønsker å oppnå - er et politi og et rettsvesen som vi kan stole på - og føle oss trygge med - og politikere og  media som våger å si ifra - når noe er galt. -  Og ikke minst lære av historien.

Vi legger vekt på å si tingene akkurat som de er. Åpenhet om alle forhold er målet.

Disse intensjonene kommer vi nok til gjenta og gjenta - for ikke å bi misforstått. Spesielt i begynnelsen.
Vår styrke er at vi har vært i en over 30 års konflikt med et system - som kaller seg demokratisk og rettferdig - men som dessverre er et system vi har erfart - og kan dokumentere - i stor grad preges av uredelighet og feighet. Denne feigheten gjennomsyrer både politikk, sosialvesen, rettsvesen, politi og militærvesen - - - og dessverre, dessverre - også avisene.  

Det vil vi ha forandring på

Vi har et system som uten skrupler - er i stand til - mot bedre vitende - å ødelegge livene til folk - for å skjule ulovligheter som er begått av offentlige tjenestemenn - for ved det å beskytte sitt eget og etatens “gode” navn og rykte. Forfremme løgn til sannhet. Dette er et rop om hjelp i et samfunn hvor politikerne har mistet styringen. Et samfunn hvor etatene kan skalte og valte med folks liv uten å måtte ta hensyn til lov og rett.

Vi undres også over hvor lite det snakkes omkring evnt. straff for lovbrudd gjort av offentlige tjenestemenn. Ref. Straffeloven for offentlig ansatte.

Dette har vi påstått i over 30 år. Men ingen har villet diskutere dette med oss. Snakke med oss. De har bare svingt pisken og stoppet enhver adgang til demokratiske rettigheter ved løgn og taushet. Lukket øynene og snudd ryggen til.

Er du i posisjon i systemet og finner dette uakseptabelt  og varsler oppover - må du regne med at din fremtid i posisjon er over. Er det banker involvert er vel også din personlige fremtidige økonomi i fare.

Det farlige med dette er nemlig også at andre sammenhenger som er innvevd i maktstrukturene - såsom banker - inkassofirmaer - media - o.a. som i utganspunktet ikke er verken kommunale eller statlige - p.g.a.  personlige eller forretningsmessige bindinger - også velger å være lojale mot maktå.  

Rettsvesenet og politiet som i utgangspunktet skulle ha som oppgave å finne sannheten - er blitt til etater som i stor grad jobber for å finne den mistenkte skyldig. Baneheiasaken og Birgittesaken er eksempler på dette. Ref. også artikkel av Bertrand Russell.

Og når maktå står sammen for å bevare statusen om «verdens beste land» er det nødt til å skje på bekostning av folk flest.

Vi er som sagt ikke noen nyhetsavis - mer en kommentaravis på ting som skjer og har skjedd.  Da selvfølgelig i første rekke omkring de tingene vi er opptatte av - og vil ha forandring på.

Nå i disse coronatider kommer bekreftelsene på rekke og rad om at vi lever i en verden hvor det å skape mistillit og provosere er viktigere enn samarbeid og omsorg. Politikerne sloss mot vaksineprodusentenes pengebegjær - som blir styrtrike på andres elendighet.

Under dekke av demokrati styres verden av inkompetente politikere og en feig presse - og ikke minst penger.

Dette er bakgrunnen for denne AVISÅ. Siden de som er med og starter avisen bor i Stavanger-området - og siden de sakene som har gjort at vi starter opp - også har foregått i dette distriktet blir navnet Stavangeraviså.

Selvfølgelig er vi jo interessert i at flest mulig  utenfor regionen også vil lese aviså - og de sakene vi tar opp har nok også som oftest relevans for hele landet. Vi ser dette som ganske naturlig. Vi vet jo f.eks. at New York Times leses av folk over hele verden.

Som sagt så begynner vi forsiktig. Men vi vil  gjerne ha kontakt med deg om du føler deg trødd på eller har noe annet på hjertet. Vil hjelpe til eller lignende.

Bruk emailadressen: stavangeravisaa@gmail.com.

I denne spalten vil det i hvert nummer komme generelle kommentar til hva som har skjedd siden sist - og eventuelle svar vi har fått på det vi har presentert. 

Det er ganske merkelig at man i dagens Norge må fornærme folk i det offentlige for at man skal få reaksjon.

Det er ikke lenger noen som vil sitte ned og snakke om problemene - og ta det hele opp på en skikkelig måte.

Når det gjelder å nevne navn på folk som er negativt involvert - vil vi selvfølgelig være forsiktige med det. Samtidig skal vi ikke være redde for å bruke overgripernes navn i de sammenhengene vi finner det nødvendig. 

Fordi det vi tar opp - gjelder ikke bagateller.  For mange betyr det liv eller død. 

Vi understreker at vi ikke i noen sammenheng oppfordrer til voldeligheter. Vår kamp skal foregå i media - eventuelt - om det er nødvendig - med T-skjorter og plakater i gatene utenfor der maktå har sine huler. Eks. kommunestyresaler, tinghus og lignende. 

Dette med å presentere oss i avisa kommer vi tilbake til. 

Navn og bilder på OSS - kommer etterhvert.

Første nummer blir jo selvfølgelig også en prøve på om det hele vil  fungere - teknisk og redaksjonelt. 

 NR. 1 

SIDE 2

Videre 

nedover i 

denne spalten

 vil det bli plass til

info, nye saker, eksterne lenker, evnt. annonser, quotes og annet.

NESTE SIDE          FORRIGE SIDE

INFO:

Mailadresse:

stavangeravisaa@gmail.com

Red. ansvarlig: Rolf Mollerin

TEKNISK INFO:

Du returnerer alltid til forsiden ved på trykke på logoen øverst til høyre på siden.

Ord og setninger som er understreket - er lenker.

Du kan gå fra side til side ved å trykke på NESTE SIDE - FORRIGE SIDE  øverst  i denne spalten.  ARKIV har egen innholdsfortegnelse.

INNHOLD

Vi må kunne stole på myndighetene   s. 3

Maktå bestemme   s. 4

Demokrati - hva er det? s. 5

Symptomer på George Orwells 1984  s.  6

Lojalitet er iferd med å bli et begrep på underkastelse  s. 7

Risikerer 5 års fengsel for å kritisere staten  s. 8

Normalisering av det eksep-sjonelle - en alvorlig trussel mot rettssikkerheten  s. 9

Namsfogd og 

væpnet politi  s. 10

Estonia

Scandinavian Star   s. 11

Nattlig razzia   s. 12

TEMASIDER

Å lære av historien    s. 13

Brev    s. 14

Om gribber og andre rovfugler og litt om money from heaven     s. 15

Lov og rettferd eller  .  .  .  

humbug og lureri   s. 16

Både vont å gått

Og litt lått å løye   s. 17

Oppdateringer og nyheter - siden siste nummer

ARKIV

EKSTERNE LENKER:

Varselblogg om advokater og domstoler


INTERNE LENKER:

Hva straffeloven sier om offentlige ansatte 

Verdenserklæringen om menneskerettigheter!

OBS!

Aure kommune

Mandag 20. mars 1995 sto det en liten artikkel i Stavanger Aftenblad om at Aure kommune på Nordmøre var   (i Høyesterett) dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisning til en far etter påstand om incest. 

Kommunen måtte også ut med saksomkostninger. Det står videre: 

“Med dette har Høyesterett for første gang fastslått at en kommune har ansvar for feilaktige vedtak som treffes, helt ned til den enkelte tjenestemann. 

Uaktsomhet i saksbehand-lingen kan gi den skade-lidende rett til erstatning også for ikke-økonomisk skade”. 

Hva da hvis den skadelige handlingen blir gjort “mot bedre vitende og ved det grovt bryter sin tjenesteplikt”? - 
STAVANGER AVIS

I 1889 og 1890 jobbet Alexander Kielland  som redaktør for Stavanger Avis. 12 ansatte og en bande avisbud. 

«Et blad i min hånd ville være en svøpe for byen og en fornøyelse for landet», skrev han til Bjørnson.

Kielland skrev utrolig mye i avisen. Men han hadde få allierte og følte seg mer og mer hudløs. 

«Du vet man blir iakttatt av så mange onde øyne, som lurer på de skuffede miner», skrev han.

Kielland kranglet mye med eieren av Stavanger Avis, Arne Haabeth. De to ble fiender.  Som kommune-politiker arbeidet Arne Haabeth hardt for at Kiellands hus må rives, for å gi plass til et nytt posthus.

Stor betydning fikk Kiellands artikler om Den kombinerte innretning, som ble nedlagt etter at han hadde beskrevet forholdene. 

Det var en kombinert tvangsarbeidsanstalt og sykehus. Kombinasjonen av sykehus, sosialhjelp og straff på ett og samme sted fungerte en stund – men ikke svært lenge. 

Etter hvert som årene gikk ble det klart for mange at den hadde mange uheldige sider. Uro, mistrivsel, vanstell, og det som kanskje verre var ble i økende grad knyttet til anlegget. 

Sterk kritikk over forhold-ene på innretningen fra Aleksander Kielland framskyndet nedleggelsen. 

I en serie artikler i 1889 hudflettet han institusjonen og dens virksomhet. Sykehuset kom i vanry, og ble til sist en skam for byens innbyggere og myndigheter.Tankene bak denne avisen kan samles i de kjente ordene fra Bertrand Russell:

I gamle dager solgte folk seg til djevelen for å få magisk kraft. Nå for tiden får de denne kraft fra vitenskapen og teknologien - og finner seg tvunget til å bli djevler. 

Det finnes ikke noe håp for verden med mindre makten kan bli temmet og tvunget til å tjene.