VEDLEGG 1                    

Straffeloven om offentlige tjenestemenn . . .


§ 171.     Tjenestefeil. 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver  eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt. 

§ 172.     Grovt uaktsom tjenestefeil. 

Den som unnlater å opplyse om forhold eller tilbakeholder informasjon slik at noen blir uskyldig dømt, kan bli dømt til bøter eller fengsel i inntil ett år. 

§ 173.     Misbruk av offentlig myndighet 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet:

a     mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,

b     bryter  sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller bbiandre,

c     bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig fff,frihetsberøvelse som følge,

d    eller på annen måte misbruker offentlig myndighet.

§ 174.    Tortur

Med fengsel inntil 15 år straffes en offentlig tjenestemann som påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte

a     med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,

b     med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller 

c     på grunn av personens religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller  dd etniske opprinnelse, homofil orientering, nedsatt funksjonsevne eller kjønn. 

Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver

a    i statlig eller kommunal tjeneste, eller 

b    som er engasjert av stat eller kommune for å utføre tjeneste eller arbeid. 

Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i første ledd begås av noen som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann.